LatviesurussianEnglish

Print

Spēļu laukumu aprīkojums - drošuma novērtējums

Spēļu laukuma aprīkojuma drošuma novērtēšanu ir jāveic ražotājam, pirms izstrādājuma laišanas tirgū, un tā korekta veikšana ir katra ražotāja atbildība pret izstrādājuma potenciālo lietotāju.

Drošuma novērtējumā ir jāptver visdažādākie apdraudējumi, - ķīmiskie, fizikālie, mehāniskie, elektriskie, materiālu uzliesmojamība, higiēniskums, radioaktivitāte. Drošuma novērtējuma mērķis ir konstatēt iespējamus apdraudējumus, ko spēļu laukuma aprīkojuma katra ierīce vai komponente varētu radīt, tāpēc drošuma izvērtēšanas gaitā svarīgi ir ņemt vērā arī zemāk norādītos apsvērumus:

  • spēļu laukuma aprīkojuma konstruktīvās īpatnības, izstrādājuma īpašības, ieskaitot sastāvu, izmantotās izejvielas, iepakojumu, sniegtos norādījumus par montāžu, nosacījumus uzstādīšanai, paredzamo lietošanas funkcionalitāti;

  • mijiedarbību ar citiem izstrādājumiem, ja tos izmantos vai varētu izmantot kopā,

  • produkta noformējumu, marķējumu, sniegtos brīdinājumus, norādījumus lietošanai, uzturēšanai lietošanas laikā, kā ari utilizācijai, 

  • patērētāju kategorijas, kurus izstrādājums varētu apdraudēt

un citus aspektus

Daudzas prasības, kas ir jāņem vērā lietotājam droša un „draudzīga”spēļu laukumu aprīkojuma izveidošanai ir noteiktas starptautiskajos EN standartos. Svarīgi ir izvērtēt arī aprīkojuma izgatavošanai izmantoto materiālu drošumu – ar ķīmisko drošumu saistītos jautājumus, jo ES ir noteikti lietošanas ierobežojumi vai aizliegumi atsevišķām ķīmiskām vielām, to pierādītās kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un vidi dēļ. ES Regulās ir noteikti ierobežojumi vielām, kas tiek izmantoas kokmateriālu apstrādei, plastmasu un mīksto polimēra pārklājumu ražošanai, tekstilmateriālu un ādas izstrādājumu apstrādei un krāsošanai.

Drošuma novērtējuma sagatavošanai piedāvājam: 

  • spēļu laukuma aprīkojuma ierīču testēšanu - fizikālo, mehānisko, ķīmisko raksturlielumu pārbaudi, un slēdziena sagatavošanu

  • spēļu laukuma aprīkojuma tehniskās dokumentācijas (tehniskā faila) un tajā ietvertā izstrādātā drošuma novērtējuma izvērtēšanu

Lai saņemtu papildus informāciju spēļu laikumu aprīkojuma drošuma novērtēšanu vai izvēlētā pakalpojuma pieteikšanai, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību