LatviesurussianEnglish

Print

Rotaļlietu drošuma novērtējums

Rotaļlietas drošuma novērtēšanu ir jāveic ražotājam, pirms rotaļlietas laišanas tirgū Eiropas Savienības tirgū, un tās ir obligāts katra ražotāja pienākums.

Drošuma novērtējuma mērķis ir konstatēt iespējamus apdraudējumus, ko rotaļlieta var radīt, kā arī novērtēt iespējamo saskarsmi ar šiem apdraudējumiem.

Drošuma novērtējumā ir jāptver visdažādākie apdraudējumi, ko rotaļlieta varētu radīt - ķīmiskajiem, fizikālajiem, mehāniskajiem, elektriskajiem, uzliesmojamības, higiēnas un radioaktivitātes apdraudējumiem.

Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikumā ir uzskaitītas īpašas drošuma prasības, kas ražotājam ir jāņem vērā, vērtējot apdraudējumus. Daudzas no šīm prasībām ir iekļautas saskaņotajos EN standartos. Izvērtējot ar rotaļlietu saistītos apdraudējumus,  ražotāja pienākums ir pārbaudīt, vai piemērojamie standarti aptver visus ar rotaļlietas drošumu saistītos aspektus, vai nepastāv iespēja, ka kāda standartos neminētā rotaļlietas īpašība varētu radīt iespējamu apdraudējumu. Daudzos gadījumos uz rotaļlietu ir attiecināmas Regulās un ES dalībvalstu normatīvajos aktos noteiktas papildus prasības specifiskiem izstrādājumiem.

Rotaļlietas drošuma novērtējuma rezultāti norāda ražotājam uz nepieciešamo un piemērotāko rīcību konstatētā apdraudējuma  un ar to saistītā riska mazināšanai, veicamās pārbaudes, testus.

Drošuma novērtējums ir rotaļlietas tehniskās dokumentācijas sastāvdaļa, tas jāglabā desmit (10) gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū.

Print

Ja rotaļlietas atbilstības novērtēšanai nav nepieciešama paziņotās institūcijas iesaistīšana veicot rotaļlietas EK tipa pārbaudi, LATSERT laboratorijas tehniskās iespējas un speciālistu zināšanas var būt noderīgas, lai sniegtu atbalstu ražotājam drošuma novērtējuma sagatavošanas procesā.
Visaptverošai rotaļlietas drošuma novērtējuma sagatavošanai piedāvājam:
  • rotaļlietu testēšanu - fizikālo, mehānisko, ķīmisko, mikrobioloģisko raksturlielumu pārbaudi,
  • rotaļlietu tehniskās dokumentācijas, tostarp sagatavotā drošuma novērtējuma izvērtēšanu
  • rotaļlietu ražošanas pārbaudi - potenciālo apdraudējumu noteikšanai, 
  • ražotāja sagatavotā rotaļlietas marķējuma izvērtēšanu.

Lai saņemtu papildus informāciju rotaļlietu drošuma novērtēšanu vai izvēlētā pakalpojuma pieteikšanai, lūdzu sazinieties ar mums pa tālr: +371 67217817, nosūtiet e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sazinieties ar mājas lapā norādīto kontaktu starpniecību