LATSERT jau ilgus gadus darbojas mēslošanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas un testēšanas jomā un piedāvā uzņēmējiem gan obligāti nepieciešamo pakalpojumu- atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 akreditētā laboratorijā veiktu mēslošanas līdzekļa testēšanu (lai reģistrētu mēslošanas līdzekli VAAD, saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.506 (01.09.2015) 15.punktu, ir jāiesniedz t.sk. akreditētas laboratorijas  izsniegtu testēšanas pārskatu ar konkrētā mēslošanas līdzekļa testēšanas rezultātiem), gan arī papildus pakalpojumus-sertifikāciju, ekspertīzes un konsultācijas.
 
Tā kā LATSERT ir iekļauts Eiropas Komisijas sarakstā (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī) kā laboratorija, kas ir kompetenta sniegt pakalpojumus, kuri ir vajadzīgi, lai pārbaudītu mēslošanas līdzekļu atbilstību regulas prasībām, mūsu izsniegtie dokumenti tiek atzīti ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās.