Bērnu preču drošums ir svarīgs, jo to lietotājs - BĒRNS – ir neaizsargāts.
Uz precēm, kas paredzētas bērniem, ir attiecināmas vispārējā produktu drošuma direktīvā (2001/95/EK) noteiktās prasības. Prasību mērķis ir nodrošināt, ka visi ES tirgū piedāvātās preces bērniem būtu drošas, t.i. ne lietošanas laikā, ne lietojot ilgtermiņā, tās neradīs apdraudējumu bērnam, neietekmēs negatīvi bērna veselību – neatbilstošas konstrukcijas, nepietiekošas informācijas vai kaitīgu, potenciāli bīstamu sastāvdaļu dēļ. 
 
Liela daļa izstrādājumu var būt saistīti ar potenciālu apdraudējumu bērnam, piemēram, nožņaugšanos ar žalūziju auklām, drēbju un kapuču auklām, savainošanos no spēļu laukumu aprīkojuma, bērnu ratiem, augstajiem bērnu krēsliem, staiguļiem, u.c. apdraudējumus saistībā ar bērnu precēm.
 
Gan ražotājiem, gan importētājiem, gan izplatītājiem, gan piegādātājiem ir pienākums laist tirgū vienīgi drošus produktus, kuri ir ražoti ievērojot uz konkrētajiem izstrādājumiem attiecināmās Eiropas standartu un Eiropas Kopienas vai attiecīgo dalībvalstu normatīvo aktu prasības.
 
Preču drošumu katrā Dalībvalstī kontrolē kompetentās institūcijas, Latvijā - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Katra Dalībvalsts par ES tirgū atklātajiem patērētājiem bīstamiem produktiem regulāri sniedz informāciju ES ātrās brīdināšanas sistēmā RAPEX.